นโยบาย พันธกิจ
นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์
หลักการจัดการศึกษา
นโยบายโรงเรียนอนุบาลตราด
          เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้

          1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ เป็นคนดี มีความสามารถ และเป็นพลโลก
          3. เน้นการจัดระบบนิเทศ ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
          4. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะสมมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
          5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีวินัย และมีคุณธรรม 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
          6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวิถีประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
          7. พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย  สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
          8. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
          9. ให้ขวัญ กำลังใจและจัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
         10. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมกับชุมชน
         11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
         12. ส่งเสริมและประกันสิทธิและโอกาส  พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
 
วิสัยทัศน์
สืบสานวิถีตราด ฉลาดรอบรู้ มุ่งสู่นวัตกร บนพื้นฐานความพอเพียง
 
  พันธกิจ
          1. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการในท้องถิ่น
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาอย่างมือ อาชีพ
          4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
          5. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 
 
 
เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ
          2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการมีสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนำไปสู่ความเป็นพลโลก
          3.  ผู้เรียนทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
          4. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา