ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง
กิจกรรม
     - การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องเรียงความ คำขวัญ แต่งคำประพันธ์
     - ชมนิทรรศการ
     - แสดงศักยภาพนักเรียนด้านภาษาไทย ได้แก่ อ่านทำนองเสนาะ พูดประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,12:51   อ่าน 1441 ครั้ง