ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
คุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศ
คุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คุณครูบรรยง หัตถาพงษ์
2. คุณครูปรีดา เพ็ชรรัตน์
3.คุณครูรุจิราภรณ์ มีสุข
4. คุณครูวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ
เพื่อ 1.จัดทำชุดฝึกทักษะการอ่านออก เขียนได้ดี สำหรับนักเรียนชั้นป.1 - 6
      2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราดทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนด้วยชุดฝึกทักษะ
      3. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,12:59   อ่าน 906 ครั้ง