ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2556  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราดจำนวน  11  คน   เข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดหนองบัว  จังหวัดตราด

รางวัลที่ได้รับ

1.  รางลวัลชนะเลิศการประกวดตอบปัญหาธรรมะทีม 2 คน 

    เงินรางวัล  2,000  บาทพร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่

  1.   ด.ญ.กรณิศ  นองเนือง  ชั้น ป.6/4 

  2.   ด.ญ.กุลจิรา  งาเจือ  ชั้นป.6/5

2.  รางลวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

     ทำนองสรภัญญะ ทีม 9 คน  เงินรางวัล  1,000  บาทพร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่

  1.  ด.ญ.บุษกร  ศิริเอนก   ชั้น ป.6/6

  2 . ด.ญ.วิลาสินี  ถัมพก  ชั้น ป.6/6

  3.  ด.ญ.พลอยชมพู  โพธิ์ระมาต  ชั้น ป.6/1

  4.  ด.ญ.สุดารัตน์  อองดา  ชั้น ป.5/5

 5.  ด.ญ.บุญญิสา  เพชรดี  ชั้น ป.5/5

  6.  ด.ญ.พิราภรณ์  เอกสินชล  ชั้น ป.5/5

 7.  ด.ญ.ชญาดา  ธัญญวนิช  ชั้น ป.5/5

 8.  ด.ญ.อณิชา  เสือสกุล  ชั้น ป.5/5

 9.  ด.ญ.เอมอร  มีความดี  ชั้น ป.5/4     คลิกเพื่อชมภาพ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2556,19:24   อ่าน 490 ครั้ง