กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ค่าย EIGHT GREEN รวมใจประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน (อ่าน 6773) 13 ก.พ. 62
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (อ่าน 7087) 13 ก.พ. 62
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 7207) 13 ก.พ. 62
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (อ่าน 6800) 13 ก.พ. 62
นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (อ่าน 6741) 13 ก.พ. 62
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน (อ่าน 6741) 13 ก.พ. 62
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show Development) (อ่าน 7794) 28 ก.ย. 55
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาตราด ประจำปี 2555 (อ่าน 7760) 21 ส.ค. 55
กิจกรรม ค่าย” Ten Green ยอดนักอนุรักษ์ พิทักษ์พลังงาน ” (อ่าน 7885) 21 ส.ค. 55
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ (อ่าน 8059) 21 ส.ค. 55