กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 6893) 14 ก.พ. 62
การอบรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมภาค (อ่าน 7212) 25 พ.ย. 60
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7235) 25 พ.ย. 60
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ที่สำนักงานการประถมศึกษาตราด (อ่าน 7467) 25 พ.ย. 60
ค่าย English Kids Fun Camp 2012 (อ่าน 8461) 21 ส.ค. 55