คณะผู้บริหาร

นายสังคม จิตนาวสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวประภัสรา จรุงศิลป์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวกรกนก ฟองมาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน
รองผู้อำนวยการ บริหารทั่วไป

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานดา คุรุปิติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี ดีสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา