ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวประภัสรา จรุงศิลป์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก ฟองมาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุพิชญา แท่นยั้ง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางกานดา คุรุปิติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการปฐมวัย

นางสาวสุชาดา ใจชื่น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป