ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรประถม

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นางสุพิชญา แท่นยั้ง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงบประมาณ

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป

นางกานดา คุรุปิติ
ครูวิชาการ