ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นางรวีวรรณ เกษแก้ว อ.2/2

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล1

นางสาวปิยวดี กล้าเกษตรวิทย์ อ. 2/1

นางวิภา ลัยนุชพงศ์ อ.2/3

นางสาวศรัญญา พันธุนาคิน อ.2/4

นางพิมพ์ใจ บัวพูล อ.2/5

นางสาววรรณี หงษ์กลาย อ.2/6