ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นางลัดดา จันทร์ฉาย ชั้นอนุบาล 2/1
ครู คศ.1

น.ส.นันทัชพร จิรขจรชัย ชั้นอนุบาล 2/2
ครู คศ.2

นางยุพา เมืองแก้ว ชั้นอนุบาล 2/4
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา อุปเชย
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ ตาปาน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกฤษณา แก้วมาลา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพิชญ์มนกาญจน์ กิจควร
พี่เลี้ยงเด็ก