ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรเพ็ญ เรืองขจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำใย บัวเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครู คศ.3

นางสาวบรรยงค์ หัตถาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครู คศ.3

นางนิภา เชวงชุติรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1/5
ครู คศ.3

นางสาวหัสดา ยี่ส่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร บัวขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่1/6
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา เจริญพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
ครูผู้ช่วย

นายจำลอง ศรีอ่อน ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวปิยวรรณ ทันใจ
ผู้ช่วยครู

นางสาวปนัดดา ผดุงผล
ผู้ช่วยครู

นางสาวลาวา บุญเพ็ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี อนันต์
ผู้ช่วยครู

นางสิรินภา ผลอ่อน
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑามณี สุขแสงดาว (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน