สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธนวรรณ ปัญจวีณิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสาวิตรี พลเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศยามล ยันโกเสส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวภัชราภรณ์ สุขกลีบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศศิธร บัวขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสิรินภา ผลอ่อน
ผู้ช่วยครู

นางสาวณหทัย บัวพลู
ผู้ช่วยครู

นางสาวอรพินธ์ ทองเพิ่ม
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรภา ชนะศุภบำเพ็ญ
ครูจ้างสอน

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี
ผู้ช่วยครู