ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรเพ็ญ เรืองขจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำใย บัวเล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรอุมา เจริญพร (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑามณี สุขแสงดาว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิภา เชวงชุติรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศศิธร บัวขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายจำลอง ศรีอ่อน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภา ชนะศุภบำเพ็ญ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสิรินภา ผลอ่อน
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุวีรา บัวพลู
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอรพินธ์ ทองเพิ่ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอัจจิมา อภิวาท
ครูพี่เลี้ยง