ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริลักษณ์ นาคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศรัญญา ฝอยฟู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนวรรณ ปัญจวีณิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครู คศ.3

นางภาวดี โนนคำภา ชั้นประถมศึกษาปีที่2/4
ครู คศ.3

นางเฌอพลอย มนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครู คศ.3

นางสาวอริษา ดีถนัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร ครูพิเศษ
ครูผู้ช่วย

นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน

นางสาวรุ้งพลอย ปุณทรักษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายอนุชิต แก้วเสมา (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1