สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริลักษณ์ นาคดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรุ้งพลอย ปุณฑรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศรัญญา ฝอยฟู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปาริชาติ ตรีลาภี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชฎาพร ทันขจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจินตดา บุญเกิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายอนุชิต แก้วเสมา (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายณัฐกร มณีวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาวผกาวัลย์ ไกรญาติ
ครูจ้างสอน