ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณา วรรณราศรี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนลพรรณ บัวแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภานุชา ภาวระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายชนสรณ์ มาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวนัฑริกา กันภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายวิมล โพธิวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวสุมินตรา สงสันทิ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย