ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณา วรรณราศรี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนลพรรณ บัวแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภานุชา ภาวระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายชนสรณ์ มาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุมินตรา สงสันทิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายวิมล โพธิวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1