ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณา วรรณราศรี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกองแก้ว สังข์ผาด ชั้น ป.3/1
ครู คศ.3

นางสาวภานุชา ภาวระ ชั้น ป.3/2
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรี ชั้น ป.3/3
ครู คศ.1

นางสาวพรรณิกา ปัญญาคุณ ชั้น ป.3/4
ครู คศ.1

นายชนสรณ์ มาสุข ชั้น ป.3/5
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฑริกา กันภัย ชั้น ป.3/6
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายจีรเดช ช่างต่อ ครูพิเศษ
ครู คศ.1

นางอมร บุญเทียม (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวิมล โพธิวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย