ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปนัดดา ปัสเสนะ ครูประจำชั้น ป.4/6
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกศริน กูลนรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมยุรีย์ มงคลนำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพิมล สุเมร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธันยนันท์ ศรีตะกูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางวนิดา สุขทั้งโลก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวฉัตรมณี ทักษ์คีรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุพิชญา แท่นยั้ง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวกฤติยา พิกุลทอง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิราภรณ์ สุขดี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวิรัช ศรีละคร (ครูพิเศษ)