สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกฤติยา พิกุลทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนวลตา ขวาวงศา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุจิราภรณ์ สุขดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวริทธิ์ธร สนิทพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวฉัตรมณี ทักษ์คีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวชนมน ยันตโกเศศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวปนัดดา ปัสเสนะ
ครู คศ.3

นางสาวเกศริน กูลนรา
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามณี สุขแสงดาว