ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปนัดดา ปัสเสนะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนมน ยันตโกเศศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมยุรีย์ มงคลนำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนวลตา ขวาวงศา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธันยนันท์ ศรีตะกูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวเกศริน กูลนรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุรภา ชนะศุภบำเพ็ญ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวฉัตรมณี ทักษ์คีรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุพิชญา แท่นยั้ง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวกฤติยา พิกุลทอง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวรุจิราภรณ์ สุขดี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายวิรัช ศรีละคร (ครูพิเศษ)