ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปนัดดา ปัสเสนะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนมน ยันตโกเศศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมยุรีย์ มงคลนำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนวลตา ขวาวงศา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุจิราภรณ์ สุขดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวเกศริน กูลนรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายวิรัช ศรีละคร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุพิชญา แท่นยั้ง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวกฤติยา พิกุลทอง (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวสุรภา ชนะศุภบำเพ็ญ
ครูจ้างสอน