สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกัลยา แซ่วือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรกาญจน์ สมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายจำลอง ศรีอ่อน
ครู คศ.2

นายจีรเดช ช่างต่อ
ครู คศ.2