ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายจีรเดช ช่างต่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายวริทธิ์ธร สนิทพันธ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย