ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ช่วย

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครู คศ.1

นางสาวพรรณี ฉายแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครู คศ.2

นางสาวจีรนันท์ สัมมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครู คศ.1

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายธนัช ทองวิสูง (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2