ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์
ครู คศ.3

นางกัญจณี หงษ์วิเศษ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายจีรเดช ช่างต่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีรนันท์ สัมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีประกิต เกษแก้ว (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ช่วงเวฬุวรรณ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายวริทธิ์ธร สนิทพันธ์ (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย