สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกานดา ครุปิติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนลพรรณ บัวแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุวภา เรืองศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอมร บุญเทียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวจุฑามาศ รามนัฏ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอริษา ดีถนัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางพลิ้วพิไร พุทธรังษี
ครู คศ.3

นายมนตรี ดีสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2