ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยวงรัตน์ สามัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอริษา ดีถนัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอมร บุญเทียม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพลิ้วพิไร พุทธรังษี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางกานดา ครุปิติ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวภารดี พรประเสริฐทิพย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายมนตรี ดีสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นายธนัช ทองวิสูง (ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย