ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรทิพย์ รามนัฏ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกานดา ครุปิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครู คศ.3

นางยวงรัตน์ สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู คศ.3

นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครู คศ.3

นางสาวเกษณี หรี่จินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครู คศ.3

นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5
ครู คศ.3

นายกตัญญู บุญลอย (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางเพ็ญจนา เธียรตระการ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นายมนตรี ดีสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นายธนกฤต เข็มเพ็ชร (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางภารดี รัตนวงษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

น.ส.อมรรัตน์ จุลละมณฑล (ครูจ้างสอน)
ครูจ้างสอน