ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Mini english program

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
หัวหน้าMini english program

นางอรุณรัตน์ จริตซื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)
ครู คศ.1

นางนาตยา ขาวสนิท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (MEP)
ครู คศ.3

นางสุชาดา ใจชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (MEP)
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ศรประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (MEP)
ครู คศ.3

นางสุรีวัลย์ ดาราพงษ์
ครู คศ.2

นางชาลินี สงวนหงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (MEP)
ครู คศ.3

นางสาวเกศกนก ตรีรัตน์
co-teacher

นางสาวธนัชพร บุญรอด

นางสาวณัฐพร มัขฌิมา
co-teacher

นางสาวอรอุมา กลั่นผลหรั่ง (ครูพิเศษ)

นางสาวรุจิรดา สมบัติบูรณ์
co-teacher

นายจิระวัฒน์ ศักดิ์อุดมเดช
co-teacher

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิมล เมลกูล
co-teacher