Mini English Program

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ครู คศ.3
หัวหน้าMini English Program

นางอรุณรัตน์ จริตซื่อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางนาตยา ขาวสนิท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวพัทธนันท์ ศรีตระกูลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวพรพิมล สุเมร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสุรีวัลย์ ดาราพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสุชาดา ใจชื่น (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กลั่นผลหรั่ง
ครูจ้างสอน CO-Teacher Pratom 2

นางสาวกัญนภัส เดชกัลยา
ครูจ้างสอน CO-Teacher Pratom 6