ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Mini english program

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
หัวหน้าMini english program

นางอรุณรัตน์ จริตซื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)
ครู คศ.1

นางนาตยา ขาวสนิท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (MEP)
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล สุเมร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสุรีวัลย์ ดาราพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางชาลินี สงวนหงษ์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุชาดา ใจชื่น (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กลั่นผลหรั่ง (ครูพิเศษ)
ครูจ้างสอน

นางสาวธนัชพร บุญรอด
co-teacher

นางสาวณัแพรพลอย ฉุยฉาย
co-teacher

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิมล เมลกูล
co-teacher

นางสาวสุภาภรณ์ ทรงชนะ
co-teacher