ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Mini english program

นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
หัวหน้าMini english program

นางอรุณรัตน์ จริตซื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)
ครู คศ.1

นางนาตยา ขาวสนิท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (MEP)
ครู คศ.3

นางสุชาดา ใจชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (MEP)
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ศรประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (MEP)
ครู คศ.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (MEP)

นางชาลินี สงวนหงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (MEP)
ครู คศ.3

นางสาวเกศกนก ตรีรัตน์ (co-teacher)
ครูจ้างสอน

นางสาวธนัชพร บุญรอด (co-teacher)

นางสาวณัฐพร มัขฌิมา (co-teacher)

นางสาวอรอุมา กลั่นผลหรั่ง (ครูพิเศษ)