ปฐมวัย

นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรวีวรรณ เกษแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิภา ลัยนุชพงศ์ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางพิมพ์ใจ บัวพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาววรรณี หงษ์กลาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางลัดดา จันทร์ฉาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพวงผกา พานิชนาวา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววริศรา อรุณกิตติพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวศิริลักษณ์ บุญเป้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาววารไท โตสติ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวรัชนี โตสติ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางธนัญญ์ แก้วมาลา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศรัญญา ช่วงเวฬุวรรณ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอ้อยทิพย์ จันทร์ศรี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุภาวดี เลิศทอง
ครูพี่เลี้ยง

นางรุ่งรัตน์ กิ่งสาร
ครูพี่เลี้ยง

นายวิรัช ศรีละคร
ครู คศ.2