ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายไพโรจน์ อดทน