คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก ใจรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หนูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิต นิรันต์พานิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรพีพงศ์ ไชยอรรถ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุบิน ปณีโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จิกากร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนาอิสลาม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภนิดา พิจิตรคดีพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ กุมภะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ตะติชรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชัย คุณโลหิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม จิตนาวสาร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ