ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก ใจรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หนูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน ประถมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลา เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ กุมภะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ตะติชรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชัย คุณโลหิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุบิน ปณีโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จิกากร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร เทพนวล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิต นิรันต์พานิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรพีพงศ์ ไชยอรรถ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ